تبلیغات
دانلود رایگان - پدر
تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1392 | نویسنده : یاشگین کیان
پدر

בُخــتر که باشــے میــבونـــے

اَولیــــــــن عشق زندگــــیت پــــــ ـבرته

בُختر که باشــے میــבونـــــے

مُـــحکم تـــرین پـَـــناهگاه בُنیــــــــا ،آغـــــــــــــوش گـــرم پــــ ـבرتــه

בُختر که باشـــے میــבونـــے

مرבانه ترین בستــــے که میتونـــے تو בستت بگیریو از هیچـــے نترســے בستاے پـــــــ בرته

בُختر که باشـــے میــבونــــے

هــــــمه ے בُنـــــــــــــــــیا پــــــ ـבرته

בُختر که باشـــے میـــבونــــے

هَـــر کجاے בنیا هم که باشــے ، چه باشــــه چه نباشه قوے ترین فـــرشته ے نگهبان پـــــــ ـבرته


طبقه بندی: متفرقه، 

VPN setup

قالب وبلاگ

دانلود رایگان